notification 20
Highrise
ஆண் கருவுறுதல் சாத்தியமா? இல்லை என்பது உங்கள் பதிலாக இருந்தால் கொஞ்சம் இதை படித்து பாருங்கள்!

தாய்மைஎன்பதுபெண்களுக்குகடவுளால்வழங்கப்பட்டுள்ளமிகப்பெரியகெளரவம். ஒருபெண்தனதுவாழ்நாளில்முழுமையடையும்இடம்இந்ததாய்மைதான். ஒருகுழந்தையை 10 மாதங்கள்சுமந்துபெற்றெடுக்கும்தருணத்தில்பெண்ணானவள்உலகின்அதீதசக்தியாகபார்க்கப்படுகிறாள். அதனால்தான்தாய்க்குஎப்போதும்தனிமரியாதைஉண்டு. அதேபோலபலதருணங்களில் 10 மாதம்ஒருகுழந்தையைசுமந்துபெற்றுபாருங்கள்அதன்வலியும், வேதனையும்அப்போதுபுரியும்என்றுஆண்களைகிண்டலடிக்கும்பெண்களும்இன்னும்இருக்கிறார்கள். உண்மையில்ஆண்கள்கருவுறுதல்என்பதுசாத்தியமா? என்றகேள்விஇருந்தால், அதுமுடியும்என்றுசிலர்நிரூபித்து காட்டியுள்ளனர்.

அமெரிக்காவின்ஹவாய்நகரைசேர்ந்ததாமஸ்பீட்டிஎன்பவர் 3 குழந்தைகளை (1 பெண், 2 ஆண்) பெற்றெடுத்தஆணாககின்னஸ்சாதனைபடைத்துள்ளார். கேட்கமிகவும்வியப்பாகஉள்ளதா? ஆமாம், அவ்வளவுவித்தியாசமானதுதாமஸ்பீட்டியின்வரலாறு. 1974-ல்பிறந்ததாமஸ்பீட்டி, இயற்கையில்ஒருபெண். அப்போதுஅவருக்குவைக்கப்பட்டபெயர்ட்ரேசிலாகோண்டினோ. தனது 10-வதுவயதில்இருந்தேஒருஆண்போன்றகுணாதிசியங்களுடன்வளரதுவங்கியுள்ளார். தனது 24 வதுவயதில்அதற்குண்டானமுயற்சியும்எடுத்துஅறுவைசிகிச்சைமூலமாகஆணாகவேமாறியுள்ளார். ஆனால்ஏதோசிலகாரணங்களுக்காக இனப்பெருக்கஉறுப்புகளைஅறுவை சிகிச்சைசெய்யவேண்டாம்என்றும்கூறியுள்ளார்.

தனதுகுடியுரிமைஆவணங்கள், பாஸ்போர்ட்போன்றமுக்கியகோப்புகளில்அரசின்அனுமதியோடுதான்ஒருஆண்என்பதை  தாமஸ்பிட்டிபதிவுசெய்துள்ளார். இதனையடுத்து 2006-ம்ஆண்டில்தாமஸ்பீட்டிமூளையில் உருவானஒருவித்தியாசமானயோசனைதான்இந்தநிகழ்வுக்குஅடித்தளமிட்டது.

நாம்ஏன்குழந்தையைசுமந்துபெற்றெடுக்ககூடாது? என்றசிந்தனைதாமஸ்பிட்டிக்குவரவே, அவரும்மருத்துவரிடம்கலந்தாலோசித்துள்ளார். மருத்துவர்வாய்ப்புகள்உள்ளதாககூறவே, அவர்மாதம்இரண்டுமுறைஎடுக்கும்ஹார்மோன்ஊசியைநிறுத்தியுள்ளார். பின்னர்தனதுஉடலைசெயற்கைகருவுறுதலுக்குஏற்றவாறுதயார்படுத்தியுள்ளார். அதன்விளைவாக 2007-ம்ஆண்டில்செயற்கைமுறையில்கருவுற்றும்இருக்கிறார்.

2008-ம்ஆண்டில்இவருக்குஅழகியபெண்குழந்தைபிறந்துள்ளது. அதுவும்சுகபிரசவமாகபிறந்ததுஎன்பதுமேலும்ஆச்சர்யமானது. அந்தகுழந்தைதான்ஒருஆண்மகனால்பெற்றெடுக்கப்பட்டமுதல்பெண்குழந்தைஎன்றசாதனையைபடைத்தது. அப்போதுஅவர்அளித்திருந்தஒருபேட்டியில்குழந்தைக்குதாய்ப்பால்கொடுக்கமுடியவில்லைஎன்றுவருந்துவதாகவும்தெரிவித்திருக்கிறார். பின்னர் 2009 மற்றும் 2010-ம்ஆண்டுகளில்அடுத்தடுத்துஇரண்டுஆண்குழந்தைகளைபிரசவித்துள்ளார்தாமஸ்பீட்டி. தற்போது 47-வயதாகும்இவர் 4-குழந்தைகளுடன்அமெரிக்காவில்வாழ்ந்துவருகிறார்.

Share This Story

Written by

Logeshwaran View All Posts