notification 20
Timeless
மத்த நேரத்துல அண்டங்காக்கா மாதிரி க த்தினாலும் அந்த விஷயத்துல மட்டும் பொட்டிப்பாம்பாக அ டங்கிப்போகும் ஆண்கள்! மனைவியின் ஆ சைகளை முழுவதுமாக பூர்த்தி செய்வது எப்படி?

கணவன்மனைவிஇருவருக்குள்ளும்மகிழ்ச்சிநிலைக்கவேண்டுமானால்இருவரும்ஒருவரையொருவர்நன்றாகபுரிந்துகொண்டுஅவர்களதுஆசைகளைநிறைவேற்றவேண்டும். இந்தவார்த்தைகணவன், மனைவிஇருவருக்குமேபொதுவானதுதான். ஒருபெண்தன்னுடையவீட்டிலிருந்துஉங்களைநம்பி, கழுத்தைநீட்டிதாலிகட்டிக்கொண்டுஉங்களுடையவீட்டுக்குவருகிறாள்என்றால்அவளதுமனம்நோகாமல்பார்த்துக்கொள்ளவேண்டியதுநம்முடையகடமைஎன்றுஒவ்வொருஆண்மகனும்உணரவேண்டும். உடல்அளவில்ஒன்றிணைவதுமட்டும்மகிழ்ச்சியானகுடும்பவாழ்க்கையல்ல. மனதளவிலும்கணவன், மனைவிஇருவரும்ஒன்றிணையவேண்டும். ஒருகணவனாகஇருப்பவன்மனைவியிடம்எப்படியெல்லாம்நடந்துகொள்ளவேண்டும்என்றுஇன்றையபதிவில்காண்போம்.

Indian couple wishing each other - Hindu festival Stock Video | Knot9

1. தேவைப்படும்விஷயங்களில்மனைவிக்குசுதந்திரம்கொடுத்துஅவர்களைபுகுந்தவீட்டில்இயல்பாகஇருக்கவைக்கவேண்டும்.

2. வீட்டுவேலைகளில்மனைவிக்குஉங்களால்முடிந்தசிறுசிறுஉதவிகளைசெய்யலாம்.இதனால்உங்கள்மனைவிக்குஉங்கள்மீதுஇருக்கும்அன்புஅதிகரிக்கும்.

3. வாரத்திற்குஒருமுறைஅல்லது 10 நாட்களுக்குஒருமுறையாவதுஅவர்களுடையஅம்மாவீட்டுக்குஅழைத்துச்செல்லுங்கள்.

4. ஞாயிற்றுக்கிழமைபோன்றவிடுமுறைநாட்களில்கோயில், சினிமா, கடற்கரைஎன்றுஎங்காவதுஅழைத்துக்கொண்டுபோய்உங்கள்மனைவியிடம்சிறிதுநேரம்மனம்விட்டுபேசுங்கள்.

The old Chennai Wedding Traditions | Chennai Photography ✓ | Wedding  Photography in Chennai Phtography

5. குடும்பத்தைஎப்படிமகிழ்ச்சியாகவும், பிரச்சனைகள்இன்றியும்கொண்டுசெல்வதுஎன்பதைஅவர்களோடுகலந்துரையாடுங்கள்.

6. குடும்பவரவுசெலவுகளைகண்காணிக்கசொல்லிஅவர்களிடம்குடும்பபொறுப்பைஒப்படைத்துஅதைஅவர்கள்எப்படிநிர்வகிக்கின்றனர்என்பதைபாருங்கள்.

7. எவ்வளவுஇக்கட்டானசூழல்வந்தாலும்மனைவியைகைநீட்டிஅ டிக்காதீர்கள். பெண்ணைஅ டித்துது ன்புறுத்துவதுமிகப்பெரியபா வம்ஆகும்.

Best Wedding Videographers in Tamil Nadu - Reviews and Pricing

8. உங்கவீட்டுலஇருந்துபெருசாஎன்ன சீர்கொண்டுவந்தஎன்றுகூறிஅவர்களைகா யப்படுத்தவேண்டாம். மாமனார்வீட்டில்இருந்துவ ரதட்சணைகேட்டு, உங்கள்மனைவிக்குஉங்கள்மீதுஇருக்கும்மரியாதையைநீங்களேகுறைத்துக்கொள்ளாதீர்கள்.

9. உங்களுடையஅலுவலகடெ ன்சன்எல்லாத்தையும்வீட்டுக்குகொண்டுவந்துஉங்கமனைவிமேலகாண்பிக்காதீங்க.

10. எல்லாத்தைவிடமுக்கியமானதுஎன்னவென்றால்குழந்தைபெற்றுக்கொள்ளும்விஷயம்தான். உங்கள்மனைவியாகவேஇருந்தாலும்அவர்களைஅந்தவிஷயத்துக்காகவற்புறுத்தாதீர்கள். உடல்மற்றும்மனதளவில்அவர்கள்மகிழ்ச்சியாகஇருக்கும்போதுஉடலுறவுகொள்வதுதான்சிறந்தது. என்னைசுற்றியுள்ள சமுதாயத்தில்ஒவ்வொருஆண்களும்செய்யும்தவறுகளைபார்த்துபழக்கப்பட்டதால்அவர்கள்எப்படிஇருக்கவேண்டும்எனசிலஅறிவுரைகளைவழங்கியுள்ளேன். இதைஅறிவுரையாகஎடுத்துக்கொள்ளாமல்மகிழ்ச்சியானகுடும்பவாழ்க்கைவாழ்வதற்கானநெறிமுறைகளாகஎடுத்துக்கொண்டால்எல்லோருக்குமேநல்லது.

Share This Story

Written by

Gowtham View All Posts