notification 20
Misc
கோடீஸ்வர மாப்பிள்ளை வேண்டும் என்ற ஆசையில் குணத்தை பார்க்காமல் விட்டால் அதன் விளைவு வி பரீதமாகத்தான் இருக்கும்! பே ராசைப்பட்டு மகளின் வாழ்க்கையை தொலைத்துவிட்டு நிற்கும் பெற்றோர்கள்!

பெண்பிள்ளைக்குதிருமணம்செய்துவைக்கநினைக்கும்பெற்றோர்ஆயிரம்முறையோசித்துதான்மாப்பிளையைதேர்வுசெய்யவேண்டும். மாப்பிள்ளைகோடீஸ்வரனாகஇருங்கவேண்டும், கார், பங்களாஎன்றுவசதிவாய்ப்புடன்இருக்கவேண்டும்எனயோசிக்கும்பெத்தவங்கபையன்ஒழுக்கசீலனாகஇருக்கிறானாஎன்றுபார்ப்பதில்லை. வசதிபடைத்தஇடத்தில்மாப்பிள்ளையைதேடிஅதனால்பெண்ணின்வாழ்க்கையைகோட்டைவிட்டஏராளமானகுடும்பத்தில்எங்கள்உறவினர்குடும்பமும்ஒன்று.

Love Marriage VS Arranged Marriage: இந்தியாவில் காதல் திருமணத்தை விட  நிச்சியிக்கப்பட்ட திருமணம் ஏன் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது? - Samayam Tamil

சிலமாதங்களுக்குமுன்புதான்அந்தப்பெண்ணுக்குதிருமணம்செய்துவைத்தனர். மாப்பிள்ளைநல்லவசதியானஇடம்தான். பெரியநிறுவனத்தில்வேலைபார்க்கிறான். மாதம்ஒன்றரைலட்சம்சம்பளம்வாங்குகிறான். கார், பங்களாஎன்றுஎல்லாமேஇருக்கிறது. ஆனால்அதைநம்பிபொண்ணைகட்டிக்கொடுத்தபெற்றோருக்குகல்யாணத்துக்குபிறகுதான்மிகப்பெரியஅ திர்ச்சிகாத்திருந்தது.

ஆண்ட்டியுடன் தகாத உறவு: காட்டுப்பகுதியில் இளைஞருக்கு நேர்ந்த விபரீதம்

வசதியானஇடம்என்றால்அவர்களின்வாழ்க்கைமுறையும்கொஞ்சம்வித்தியாசமாகத்தான்இருக்கும். பையனுக்குகு டியில்இருந்துபெண்சகவாசம்வரைஎல்லாபழக்கமுமேஇருக்கிறது. வாரத்தில்நான்குநாட்கள்ம துஅருந்தும்பையன்வாரஇறுதிநாட்களில்அ ஜால்கு ஜால்வேலைகளையும்செய்வான். ப ப்புக்குசென்றுபெண்களுடன்ஆ ட்டம்போடுவதுமுதல்ச கலவித்தைகளையும்செய்துவிட்டுதான்வீட்டுக்குவருவான்.

Adulterous Relationship: Gender Neutral or Criminal Intent - iPleaders

இவனுடையநடத்தைகுறித்துகல்யாணத்துக்குமுன்புபெண்வீட்டாருக்குதெரியவில்லை. கல்யாணத்துக்குபிறகுஅவன்அடிக்கும்லூட்டியைஅவன்மனைவியால்ச கித்துக்கொள்ளமுடியவில்லை. தன் பெற்றோரிடம்இதுகுறித்துஅந்தப்பெண்தெரிவித்தாள். அவர்களும்மாப்பிள்ளைவீட்டுக்குவந்துநியாயம்கேட்டனர். ஆனால்அதற்குஅவர்கள்தி மிராகபதிலளித்தனர். வசதியானஇடத்தில்இப்படிஇருப்பதுசகஜமானஒன்று. இதையெல்லாம்கேட்டுபிரச்சனைபண்ணாதீங்கஎன்றுமாப்பிள்ளைவீட்டில்சொல்லிவிட்டனர்.

திருமணம் நடத்துவதற்கான சிறந்த காலங்கள் || hindu Marriage best days

வசதிபடைத்தமாப்பிள்ளைவேண்டும்என்றுஆசைப்பட்டுஎன்னுடையவாழ்க்கையைஇப்படிநீங்களேகெ டுத்துட்டிங்கஎன்றுஅந்தப்பெண்பெற்றோரிடம்சொல்லிஅ ழுதுபு லம்பிக்கொண்டிருக்கிறாள். பத்துரூபாய்சம்பாதித்தாலும்அவன்குணமானவனாகஇருந்தால்போதும், குடும்பவாழ்க்கைதித்திப்பாகஇருக்கும்என்றுஅந்தக்காலத்துபெத்தவங்கஎல்லாம்யோசித்துபெண்களுக்குகல்யாணம்பண்ணிவைத்தனர். இந்தக்காலத்தில்மாப்பிள்ளைஎப்படிஇருந்தால்என்ன? அவன்கோடீஸ்வரனாகஇருந்தால்போதும்என்றஆசையில்பெண்ணின்வாழ்க்கையைகெ டுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்இந்தக்காலத்துபெற்றோர்கள். இதில்மாட்டிக்கொண்டுதவிப்பதுஎன்னமோஅந்தப்பெண்தான். வசதிபடைத்தவீட்டில்கல்யாணம்பண்ணுவதற்குமுன்புஅவர்களுடையபழக்கவழக்கங்கள்குறித்துதெரிந்துகொண்டுபெண்ணைகொடுப்பதுதான்உங்கள்பெண்ணின்வாழ்க்கையைகாப்பாற்றும்என்பதைஅறிந்துகொள்ளுங்கள்பெற்றோர்களே.

Share This Story

Written by

Gowtham View All Posts