notification 20
Exquisite
தண்ணியில மிதக்குற எத்தனையோ பொருட்களை பார்த்திருப்பீங்க! ஆனா 100 குழந்தைகளை அதுல மிதக்க வைக்க முடியுமா?

உலகின்சிலஇடங்களில்கணிக்கமுடியாதகாலநிலைமாற்றங்கள்அடிக்கடிஏற்படும். அப்படிப்பட்டஇடங்களில்சிலவிசித்திரமானகட்டுமானங்களைஉருவாக்கியாகவேண்டும். அதிலும்அந்தகட்டுமானம்கல்விகற்பிக்கப்படும்இடமாகஇருப்பதுமிகவும்ஆச்சர்யமானவிஷயம். நைஜீரியாவின்லாகோஸ்லகூனுக்குவெளியேஉள்ளமாகோகோவின்கடலோரசமூகம்அதன்அசாதாரணகாலநிலைகளைசமாளிக்கஒருதீர்வைகண்டறிந்துள்ளது. இதுலகூனின்நீருக்குள்உள்ளஸ்டில்ட்களுக்குஆதரவாகவீடுகளைஉருவாக்குகிறது.

NLE's floating school casts anchor in Lagos Lagoon

NLE கட்டிடக்கலைஞர்கள், ஐக்கியநாடுகளின்மேம்பாட்டுத்திட்டம் (UNDP) மற்றும்ஜெர்மனியைச்சேர்ந்தஹென்ரிச்போயல்அறக்கட்டளைஆகியவற்றின்அனுசரணையுடன், மக்கோக்கோநகரமக்கள்மிதக்கும்பள்ளியைவடிவமைத்தனர். இதுமூன்றுகட்டவளர்ச்சியின்ஒருகட்டமாகும். இந்தமிதக்கும்பள்ளியின்கட்டுமானம்அக்டோபர் 2012 இல்தொடங்கப்பட்டுஒருசிலமாதங்களில்நிறைவுபெற்றது.

This floating school is changing lives for kids living in a Lagos slum

மக்கோக்கோமிதக்கும்பள்ளிமற்றும்மொத்ததிட்டங்கள்உள்ளூர்தேவைகள்மற்றும்சமூகத்தின்கலாச்சாரத்தைபிரதிபலிக்கும்கட்டிடக்கலைகளைஉருவாக்கஉள்ளூரில் கிடைக்கும் பொருட்களையேபயன்படுத்துகிறது. இந்தபள்ளியின்கட்டுமானத்துக்குபயன்படுத்தப்பட்டமுக்கியபொருள்மரம்ஆகும்.

Makoko Floating School | Aga Khan Development Network

வடிவமைப்பின்ஒட்டுமொத்தஅமைப்புஒருமுக்கோணஏ-பிரேம்பிரிவாகும். வகுப்பறைகள்இரண்டாம்அடுக்கில்அமைந்துள்ளன. அவைஓரளவுசரிசெய்யக்கூடியலூவர்ட்ஸ்லேட்டுகளுடன்இணைக்கப்பட்டுள்ளன. வகுப்பறைகள்பசுமையானஇடத்தால்சூழப்பட்டுள்ளன. கீழேஒருவிளையாட்டுமைதானம்உள்ளது. மேலும்கூரையில்கூடுதல்திறந்தவெளிவகுப்பறைஉள்ளது. பிஎல்செல்களைகூரையில்பொருத்தி, மழைநீர்பிடிப்புஅமைப்பைஇணைப்பதன்மூலம்மிதக்கும்கட்டிடக்கலையைநிலைநிறுத்துவதற்கானஉத்திகளையும்என்எல்இபயன்படுத்தியுள்ளது.

The Rise and Fall of the Makoko Floating School | by emerge85 | emerge85 |  Medium

இந்தஅமைப்புஇயற்கையாகவேகாற்றோட்டமாகவும்உள்ளது. தண்ணீரில் மிதக்கும் இந்த பள்ளியில் ஒரு வகுப்புக்கு 100 குழந்தைகள் வரை அனுமதிக்க முடியும்.எல்லாம்இருக்கட்டும்இந்தபள்ளிஎவ்வாறுமிதக்கிறதுஎன்றகேள்விஇன்னமும்பலரிடம்உள்ளது. அதைஇப்போதெரிந்துகொள்வோம்வாங்க.

Floating school in Lagos lagoon brings hope to Nigerian slum-on-stilts |  Reuters

முடிக்கப்பட்டகட்டுமானஅமைப்புவழக்கமானபிளாஸ்டிக்பீப்பாய்களின்அடித்தளத்தில்உள்ளது. இந்தபீப்பாய்கள்தான்கட்டுமானத்தைதாங்கிநிலைநிறுத்துகிறது. திட்டத்தின்இரண்டாம்கட்டத்தில்பள்ளியின்அதேஅழகியலைப்பின்பற்றும்தனிப்பட்டவீடுகளின்கட்டுமானம்உள்ளது. இவை சுதந்திரமாக மிதக்கும் தன்மையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்றாம்கட்டமிதக்கும்கட்டிடக்கலைமகோகோவின்வான்வழிக்காட்சியாகும். தடாகத்திற்குள்செல்லும்போதுவீடுகள்எவ்வளவுஅடர்த்தியாகின்றனஎன்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். இந்தமாதிரிவித்தியாசமானஇடத்துலகல்விபயிலஉங்களில்எத்தனைபேருக்குஆசைஇருக்கு சொல்லுங்க?

 

Share This Story

Written by

Logeshwaran View All Posts