notification 20
Shoreline
ஷாம்பெயினை ஒரு குளத்தில் ஊற்றி குடிக்க சொன்னா நீங்க குடிப்பீங்களா இல்ல குளிப்பீங்களா? தப்பித்தவறி கூட இந்த குளத்துல குதிச்சிராதீங்க!

ஷாம்பெயின்குளம்என்பதுநியூசிலாந்தின்வடக்குதீவில்உள்ளவையோட்டாபுபுவிவெப்பபகுதிக்குள்உள்ளஒருமுக்கியபுவிவெப்பஅம்சமாகும். இந்தவெப்பநீரூற்றுரோட்டோருவாவின்தென்கிழக்கில்சுமார் 30 கிமீதொலைவிலும், டவ்போவின்வடகிழக்கில்சுமார் 50 கிமீதொலைவிலும்அமைந்துள்ளது. ஷாம்பெயின்குளம்என்றபெயர்கார்பன்டைஆக்சைடு (CO2) மிகுதியாகவெளியேறுவதால்உருவானது.

இந்தசூடானநீரூற்று 900 ஆண்டுகளுக்குமுன்புஒருநீர்மவெப்பவெடிப்பால்உருவாக்கப்பட்டது. இதுபுவியியல்அடிப்படையில்ஒப்பீட்டளவில்இளம்அமைப்பைஉருவாக்குகிறது. அதன்பள்ளம்சுமார் 65 மீவிட்டம்மற்றும்அதிகபட்சம்சுமார் 62 மீஆழம்கொண்டதுமற்றும் 50,000 m3 (1,800,000 cubic ft) புவிவெப்பதிரவத்தால்நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

ஷாம்பெயின்குளத்திற்குகீழேஉள்ளஆழமானபுவிவெப்பநீர் 260 ° C (500 ° F) வெப்பநிலையில்தகிக்கிறது. ஆனால்குளத்திற்குள்நீர்வெப்பநிலை 73 ° C (163 ° F) முதல் 75 ° C (167 ° F) வரைபராமரிக்கப்படுகிறது. CO2 இன்ஃப்ளக்ஸ்மூலம்இடையகப்படுத்தப்படுவதால் pH 5.5 என்றஅளவில்உள்ளது. இதிலிருக்கும்வாயுக்களில்முக்கியமானஒன்று CO2, ஆனால்குறைந்தஅளவிற்குநைட்ரஜன் (N2), மீத்தேன் (CH4), ஹைட்ரஜன் (H2), ஹைட்ரஜன்சல்பைடு (H2S) மற்றும்ஆக்ஸிஜனின்தடயங்கள் (O2) ஆகியவையும்இதில்கலந்துள்ளன.

சிலிசஸ்புவிவெப்பதிரவம்ஆர்பிமென்ட்மற்றும்ஸ்டிப்னைட்போன்றமெட்டல்லாய்டுசேர்மங்களுடன்இந்தகுளம்மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவைஆரஞ்சுசப் அகுவஸ்வைப்புகளைஉருவாக்குகின்றன.  இந்தவண்ணமயமானவைப்புகள்ஷாம்பெயின்குளத்தைச்சுற்றியுள்ளசாம்பல்-வெள்ளைசிலிக்காசிண்டருக்குமுற்றிலும்மாறுபட்டவையாகும்.

ஷாம்பெயின்குளம்புவிவேதியியல்ரீதியாகநன்குவகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், சிலஆய்வுகள்நுண்ணுயிர்வாழ்க்கைவடிவங்களுக்கானசாத்தியமானவாழ்விடமாகஅதன்பங்கைவிவரித்துள்ளன. H2 மற்றும் CO2 அல்லது O2 ஆகியவைமெத்தனோஜெனிக்அல்லதுஹைட்ரஜன்-ஆக்ஸிஜனேற்றநுண்ணுயிரிகளின்தன்னியக்கவளர்ச்சிக்குவளர்சிதைமாற்றஆற்றல்ஆதாரங்களாகஇருக்கின்றன.

சுயாதீனமானமுறைகள்இந்தசூடானநீரூற்றில்இழை, கொக்கோயிட்மற்றும்தடிவடிவசெல்உருவஅமைப்புகளுக்குஆதாரங்களைவழங்கின. இரண்டுநாவல்பாக்டீரியாக்கள்மற்றும்ஒருநாவல்தொல்பொருள்ஷாம்பெயின்குளத்திலிருந்துவெற்றிகரமாகதனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வெப்பம்அதிகமாகஇருப்பதால்இங்குயாரும்குளிக்கமுடியாது. அருகிலிருந்துவேடிக்கைமட்டுமேபார்க்கமுடியும்.

 

Share This Story

Written by

Logeshwaran View All Posts