notification 20
Misc
அய்யோ கடவுளே! யாரடா கா வு குடுத்து வச்சிருக்கீங்க? இ ரத்தத்தால் சூழப்பட்ட அருவியை பற்றி நீங்க கேள்விப்பட்டதுண்டா?

இரத்தஅருவிகள்என்றுகூறப்படுவதுஇரும்புஆக்சைடுகலந்தஉப்புநீரின்வெளியேற்றமாகும். இதுடெய்லர்பனிப்பாறையின்நாக்கிலிருந்துமேற்குஅண்டார்டிகாவின்விக்டோரியாலேண்டில்உள்ளமெக்முர்டோஉலர்பள்ளத்தாக்குகளின்டெய்லர்பள்ளத்தாக்கில்உள்ளபோனிஏரியின்பனிமூடியமேற்பரப்பில்பாய்கிறது.

 

 

இரும்புச்சத்துள்ளஹைப்பர்சலைன்நீர்பனிச்சரிவுகளில்சிறியபிளவுகளிலிருந்துஅவ்வப்போதுவெளிப்படுகிறது. உப்புநீர்ஆதாரம்இ ரத்தஅருவியில்உள்ளஅதன்சிறியஇடத்திலிருந்து  பலகிலோமீட்டர்தொலைவில்சுமார் 400 மீட்டர்பனியால்மூடப்பட்டிருக்கும். 

 

 

சிவப்புநிறவைப்பு 1911 ல்ஆஸ்திரேலியபுவியியலாளர்கிரிஃபித்டெய்லரால்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவர்தனதுபெயரைக்கொண்டபள்ளத்தாக்கைமுதலில்ஆராய்ந்தார். அண்டார்டிகாமுன்னோடிகள்முதலில்சிவப்புநிறத்தைசிவப்புஆல்காவிற்குகாரணம்என்றுகூறினர். ஆனால்பின்னர்அதுஇரும்புஆக்சைடுகளின்காரணமாகநிரூபிக்கப்பட்டது. 

 

 

பெரும்பாலானஅண்டார்டிக்பனிப்பாறைகளைப்போலல்லாமல், டெய்லர்பனிப்பாறைஅடித்தளத்தில்உறைவதில்லை. உறைபனிப்பனிமலையின்கடற்பரப்புதிரவகடல்நீரின்வெப்பப்பரிமாற்றத்தின்காரணமாககுளிர்ச்சியடைந்ததால், தூயபனிபடிகமாக்கப்பட்டுஅதன்கரைந்தஉப்புகளைவெளியேற்றும்போதுஆழமானகடல்நீரில்உப்புகிரையோ-செறிவுஏற்பட்டது.

 

 

இதன்விளைவாகசிக்கியுள்ளகடல்நீர்அதை விட இரண்டுமுதல்மூன்றுமடங்குஉப்புத்தன்மைகொண்டஉப்புநீரில்குவிந்துள்ளது. ஹைப்பர்சலைன்உப்புநீர்உருவாவதைசிலநேரங்களில்விளக்கும்இரண்டாவதுவழிமுறை, மேக்முர்டோஉலர்பள்ளத்தாக்குகளில்உள்ளமிகவும்வறண்டதுருவவளிமண்டலத்திற்குநேரடியாகவெளிப்படும்மேற்பரப்புஏரிகளின்நீர்ஆவியாதல்ஆகும்.

 

ஹைப்பர்சலைன்திரவ மாதிரிபனியில்உள்ளஒருவிரிசல்மூலம்எடுக்கப்பட்டது. இந்தமாதிரிஆக்ஸிஜன்இல்லாததுமற்றும்சல்பேட்மற்றும்இரும்புஅயன்நிறைந்தது. இந்தஅசாதாரணஇடம்விஞ்ஞானிகளுக்குஆழமானநிலத்தடிநுண்ணுயிர்வாழ்க்கையைதுருவப்பனிமூடியின்ஆழமானஆழ்குழாய்களைத்துளையிடவேண்டியஅவசியமின்றி, பலவீனமானமற்றும்இன்னும்அப்படியேசூழலுடன்தொடர்புடையமாசுஅபாயத்துடன்படிக்கஒருதனித்துவமானவாய்ப்பைவழங்குகிறது.

 

 

பூமியில்உள்ளகடினமானசூழல்களைப்படிப்பது, வாழ்வின்சூழ்நிலைகளைப்புரிந்துகொள்ளவும், சூரியமண்டலத்தின்மற்றஇடங்களில், செவ்வாய்அல்லதுஐரோப்பாபோன்றஇடங்களில், வியாழனின்பனியால்மூடப்பட்டநிலவுக்கானமதிப்பீட்டைமுன்னெடுக்கவும்பயனுள்ளதாகஇருக்கும். நாசாஆஸ்ட்ரோபயாலஜிஇன்ஸ்டிடியூட்டின்விஞ்ஞானிகள்இந்த உலகம் அடிப்படைவாழ்க்கைமுறைகளைநடத்துவதற்குசாதகமானதுணைபனிப்பாறைதிரவநீர்சூழல்களைக்கொண்டிருக்கலாம்என்றுஊகிக்கின்றனர்.

Share This Story

Written by

Logeshwaran View All Posts