பிரேக் அப்...
  • 06:43AM Nov 23,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India
  • Written By Sundara Murthy
  • Written By Sundara Murthy
  • 06:43AM Nov 23,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India

காதலுக்காக சிலர் தியாகங்களைச் செய்வார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.சிலர் காதலுக்காக வாழ்க்கையைத் தியாகம் செய்ததையும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.காதல் தோல்வியால் பலர் உயிர்த்தியாகம் செய்யும் வரை சென்றுள்ளனர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.ஆனால் காதல் தோல்வியையும் கடந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற சிலர்..

IRA GLASS

Olinka Vištica and Dražen Grubišić

Nev Schulman

MARK ZUKERBERG

Joni Mitchell

Edvard Munch

 

You have answered {{ no_of_answered }}/{{ questions.length }}.
Top