உலகம் சுற்றும் வாலிபர்களுக்கு...
  • 10:55AM Oct 27,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India
  • Written By Sundara Murthy
  • Written By Sundara Murthy
  • 10:55AM Oct 27,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India

உலகில் உள்ள அணைத்து இடத்திற்கும் செல்ல வேண்டும் என்று பலருக்கும் ஆசை இருக்கும்.ஆனால் அதைப் பலராலும் செயல் படுத்தமுடியாது.அப்படி முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஐந்து இடங்கள்.

Related image

பாரிஸ் (Paris)

Picture Perfect Places, travel, trip, travel insurance, Paris, Kathmandu, Iceland, Giza, Barcelona

ஐஸ்லாந்து (Iceland)

Picture Perfect Places, travel, trip, travel insurance, Paris, Kathmandu, Iceland, Giza, Barcelona

ஜிசா (Giza)

Picture Perfect Places, travel, trip, travel insurance, Paris, Kathmandu, Iceland, Giza, Barcelona

பார்சிலோனா (Barcelona)

Picture Perfect Places, travel, trip, travel insurance, Paris, Kathmandu, Iceland, Giza, Barcelona

காத்மாண்டு (Kathmandu)

Picture Perfect Places, travel, trip, travel insurance, Paris, Kathmandu, Iceland, Giza, Barcelona

You have answered {{ no_of_answered }}/{{ questions.length }}.
Top